Huisreglement

Huisreglement


Huisreglement

Intern Reglement Jeugd Avenir Lembeek

1. ALGEMEEN

1.1. Per seizoen worden door het jeugdbestuur de lidmaatschapsbijdragen voor KFC Avenir Lembeek vastgelegd. Deze som dekt de bijdrage per speler bij de KBVB, de verzekering en de inschrijving bij KFC Avenir Lembeek. 

1.2. Elke speler en de ouders (of verantwoordelijken) van deze speler worden geacht bij het lidmaatschap kennis te hebben genomen van dit intern reglement. 

1.3. Indien één of meerdere leden van het jeugdbestuur een overtreding van dit reglement vaststelt, kan het disciplinaire maatregelen treffen tegen de speler die de overtreding begaat. Deze maatregelen kunnen variëren van schorsing voor een bepaalde periode van de speler, tot volledige schrapping of zelfs weigering tot toegang. Het jeugdbestuur kan zelfs overgaan tot het laten opmaken van een proces-verbaal. 

1.4. De spelers kunnen in geval van meningsverschillen op sportief vlak contact opnemen met de jeugdcoördinator indien een voorafgaand gesprek met de betrokken jeugdtrainer geen oplossing opleverde. De verantwoordelijke jeugdcoördinator kan partijen uitnodigen om te worden gehoord. Sportieve beslissingen en sancties worden in samenspraak met de sportieve cel genomen. Als de vergrijpen of de problemen verder gaan dan het sportieve vlak, kan de sportieve cel een advies overmaken aan het jeugdbestuur die dan de uiteindelijke beslissing zal nemen. 

1.5. Het jeugdbestuur verbindt zich ertoe dit intern reglement op het internet te plaatsen, zodat dit voor iedereen toegankelijk is. 

1.6. Dit intern reglement kan jaarlijks gewijzigd worden door het jeugdbestuur. Deze wijziging kan op elk moment van het seizoen plaatsvinden en zal aan de spelers worden gemeld via publicatie op het internet. 

1.7. In alle gevallen waarin dit intern reglement niet voorziet, beslist het jeugdbestuur. 

2. GEDRAGS- EN LEEFREGELS TIJDENS TRAININGEN

2.1. Alle hieronder beschreven gedrags- en leefregels worden strikt opgevolgd door de spelers, tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd door de trainer of afgevaardigde. De trainers of afgevaardigden kunnen daarenboven nog extra regels toevoegen (mits goedkeuring van het jeugdbestuur) per ploeg, waarvan zij de spelers op de hoogte brengen. 

2.2. Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld. In geval van ziekte wordt tevens de duur van de afwezigheid gemeld. Bij herhaaldelijk niet melden van afwezigheid, zal de speler minder speelgelegenheid krijgen tijdens de wedstrijden of helemaal niet opgeroepen worden voor de wedstrijden. 

2.3. Elke speler zorgt dat hij tijdig aanwezig is op de training zodat deze stipt op het vooropgestelde uur kan starten. Bij herhaaldelijk te laat komen zonder voorafgaande verwittiging zal de speler minder speelgelegenheid krijgen tijdens de wedstrijden of helemaal niet opgeroepen worden voor de wedstrijden. 

2.5. Elke speler biedt zich aan op het trainingsveld in voetbaluitrusting, eventueel aangepast aan de weersomstandigheden (trainingspak bij kouder weer, regenjas bij regenweer), tenzij anders bepaald door de trainer (bv. gepast schoeisel voor bosloop of training in zaal). 

2.6. Elke speler heeft steeds z’n eigen bal mee op training.

2.7. Elke speler heeft steeds z’n eigen drinkbus mee op training, gevuld met water of een sportdrank. 

2.8. Elke speler groet zijn trainer en afgevaardigde bij aankomst en vertrek in de club. 

2.9. Elke kwetsuur wordt vóór de training gemeld aan de trainer. Afhankelijk van de ernst van de kwetsuur zal een alternatieve training worden voorgesteld of zal de speler worden doorverwezen naar een dokter om een correcte diagnose laten vast te stellen. 

2.10. Elke speler heeft de mogelijkheid om zich voor de trainingen om te kleden in de kleedkamers. De spelers begeven zich echter zonder uitdrukkelijke toestemming niet in de bergruimtes of in een andere ruimte dan de aan de ploeg toegewezen kleedkamer. 

2.11. Geen onnodige waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, sieraden, …) of grote hoeveelheden geld meebrengen naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken. 

2.12. De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en men laat geen afval achter, elders dan in de vuilbak. Zowel voor als na de training bevindt men zich niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk is. 

2.13. Als de trainer of afgevaardigde het woord neemt, zwijgen alle spelers. 

2.14. Vooraleer de spelers zich naar het oefenveld begeven, controleren ze of kleren en schoeisel behoorlijk zijn aangetrokken. De kledij moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden. 

2.15. De spelers begeven zich gezamenlijk en gegroepeerd onder begeleiding van de trainer naar het trainingsveld. 

2.16. De speler houdt zijn bal steeds in zijn handen van en naar het oefenveld. 

2.17. Het trainingsmateriaal wordt door de spelers en trainer netjes opgeborgen in de daartoe voorziene metalen kisten langs het oefenveld. 

2.18. Het trainingsmateriaal zal ten allen tijde met respect worden behandeld. Wie hieraan moedwillig schade toebrengt, zal gesanctioneerd worden. 

2.19. Geen enkele speler betreedt het trainingsveld waarop een andere ploeg actief is. 

2.20. Geen enkele speler begint op doel te trappen zonder voorafgaande opwarming. 

2.21. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens trainingen. Er wordt niet gespeeld tijdens de training en op weg naar en van de kleedkamers. 

2.22. Spelers die op gelijk welke manier de training blijvend storen worden gesanctioneerd. 

2.23. Het gebruik van obscene, beledigende of racistische taal is ten strengste verboden. 

2.24. De spelers beoefenen hun sport op een gezond agressieve manier, met respect voor het lichaam van de tegenstander. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de training worden gestraft met onmiddellijke verwijdering uit de training. 

2.25. Houd de kleedkamers proper! Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal ernstig gesanctioneerd worden. 

2.26. Elke speler vanaf U11 neemt na de training verplicht een douche, en dit niet enkel omwille van hygiëne, maar ook ter bevordering van de teamspirit en samenhorigheid. Voor de jongere reeksen moedigen we dit aan, maar is dit (nog) geen verplichting. 

2.27. Tijdens het douchen wordt het aangeraden van badslippers te dragen.

2.28. Elke speler draagt uitermate zorg voor zijn uitrusting en steekt zijn gebruikte outfit ordelijk weg in zijn sporttas. De sporttassen kunnen gecontroleerd worden! 

3. GEDRAGS- EN LEEFREGELS TIJDENS WEDSTRIJDEN

3.1. Bij uitwedstrijden wordt de verplaatsing met wagens van de trainer, begeleiders, ouders of supporters gedaan. Respecteer deze mensen en hun auto’s. Ook hier geldt de noodzaak van correct gedrag. 

3.2. Vanaf U15 is elke speler verplicht z’n identiteitskaart bij zich te hebben. Spelers zonder identiteitskaart mogen niet worden niet opgesteld! 

3.3. Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd betekent automatisch dat je bankzitter wordt tijdens de wedstrijd of zelfs niet op het wedstrijdblad verschijnt. 

3.4. Veelvuldig te laat komen betekent definitieve verwijdering als speler. 

3.5. Elke speler draagt voor en na de wedstrijd z’n trainingspak van Avenir Lembeek. 

3.6. Elke speler heeft steeds z’n zwarte short en kousen mee bij wedstrijden. Deze worden na elke wedstrijd terug mee naar huis genomen om te wassen. Het voetbalshirt wordt voor de wedstrijd door de trainer of afgevaardigde uitgedeeld in de kleedkamer. Dit shirt dient na de wedstrijd teruggegeven te worden aan de trainer of afgevaardigde. Dit wordt nooit mee naar huis genomen! De shirts worden gewassen op de club. 

3.7. Beenbeschermers zijn verplicht! Zorg dus dat je deze steeds bij hebt. 

3.8. Afhankelijk van het weer is het aan te raden gepaste kledij mee te hebben (bv. trainingsvest of regenjas) voor de momenten dat de speler op de bank zit. 

3.9. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens wedstrijden, opwarming en wedstrijdbesprekingen. 

3.10. De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fairplay, sportiviteit en algemeen gedrag kan het jeugdbestuur op advies van de trainer en in samenspraak met de sportieve cel een sanctie uitspreken. 

3.11. De beslissingen van de scheidsrechter worden altijd gerespecteerd! 

3.12. De trainer is baas over de ploeg. De trainer duidt de spelers aan voor de wedstrijd en geeft hen de nodige richtlijnen. De speler luistert dus enkel naar de richtlijnen die door de trainer worden gegeven. Indien de trainer dit toelaat mag ook de afgevaardigde soms richtlijnen geven. Dat spelers mekaar coachen mag (moet) uiteraard ook. Richtlijnen geven en coachen doen we op een rustige manier in een beschaafde en verstaanbare taal zonder te roepen en te tieren. Kritiek op medespelers is ten strengste verboden! De ouders geven nooit richtlijnen. Dit brengt enkel de spelers (ook hun eigen kind) in verwarring. Van de ouders wordt wel verwacht dat ze hun kind en de ploeg positief aanmoedigen. Positief blijven is de boodschap. Ouders moeten ook durven kritisch zijn ten opzichte van hun eigen kind. 

3.13. Elke speler is verplicht te douchen na de wedstrijd. Als de speler klaar is met douchen, wacht hij in de kleedkamer tot de andere spelers van zijn groep klaar zijn. In groep begeven de spelers zich naar de kantine en onmiddellijk daarna naar de ouders of begeleiders. 3.14. Alle sieraden worden verwijderd voor de wedstrijd. 

4. ANDERE GEDRAGS- EN LEEFREGELS VOOR SPELERS

4.1. Spelers die schade toebrengen aan de accommodatie of aan de geparkeerde wagens op de parking kunnen, via hun ouders, burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor deze schade. 

4.2. Racistische en discriminerende uitlatingen worden niet geduld en zullen een gepaste sanctie krijgen. 

4.3. Alle opzettelijk toegebrachte lichamelijke schade aan derden (slaan, niet-voetbal bewegingen, etc…) wordt onbetwistbaar door de ouders van de betrokken speler vergoed indien het vonnis van een mogelijks rechtsgeding zijn schuld zou bevestigen. KFC Avenir Lembeek distantieert zich volledig. 

4.4. Het ontvreemden of stelen van bezittingen die toebehoren aan KFC Avenir Lembeek (trainings- en spelersuitrusting inbegrepen), medespelers en medewerkers kan bestraft worden door het jeugdbestuur met onmiddellijke verwijdering van de speler, én er zal een proces-verbaal worden opgesteld. 

4.5. Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs worden onmiddellijk uit KFC Avenir Lembeek verwijderd bij beslissing van het jeugdbestuur. Een beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk. 

4.6. Het gebruik van alcohol en tabak wordt ten strengste verboden binnen de accomodaties van KFC Avenir Lembeek. Tevens wordt het gebruik ervan buiten de accomodaties van KFC Avenir Lembeek ten stelligste afgeraden. 

4.7. Kwetsuren : De beoefening van elke sport kan soms ongewenste gevolgen hebben. Door de aansluiting aan de club is men ook aangesloten bij de KBVB, die een aantal risico's dekt (zie titel 21 reglement KBVB). Het formulier “Ongevalsaangifte” moet steeds volledig ingevuld mét vignet van de mutualiteit binnen de 21 werkdagen bij de KBVB toekomen. Dit dient dus dringend aan de club overhandigd te worden, opdat deze vervaltermijn niet zou intreden. Alle bewijsstukken van verzorging waarvan men tussenkomst van deze verzekering wil, dienen in origineel (bewaar zelf een kopie) overgemaakt te worden aan de club (verjaring van 2 jaar na de datum van ontvangst van de ongevalsmelding. 

5. AFSPRAKEN IN VERBAND MET DE SCHOOL

5.1. Verwaarloos in ieder geval je studies niet. Eerst studie, dan voetbal. Maar beiden kunnen gecombineerd worden, al vraagt dit echter om een juiste planning!!! 

6. SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS VOOR OUDERS

6.1. Aangezien de spelers verschillende malen per week op de club zijn, is het belangrijk te komen tot een goede informatie-uitwisseling. De ouders moeten daarom de technische staf op de hoogte brengen van belangrijke familiale omstandigheden, problemen op school, eventuele medische dossiers en dergelijke zodat we niet nodeloos in probleemsituaties terechtkomen. 

6.2. De ouders van elke speler van KFC Avenir Lembeek worden met aandrang gevraagd om op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontaties met ouders van tegenpartij, …) voor alle jeugdspelers van KFC Avenir Lembeek te supporteren. 

6.3. Ouders zijn geen trainers en dus kan coaching alleen van een door KFC Avenir Lembeek aangestelde trainer komen. 

6.4. Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke vergissingen worden bezadigd benaderd en mogen geen aanleiding geven tot vulgaire scheldpartijen of het sporteducatieve karakter op de helling zetten. Ouders die door hun gedrag de werking van de jeugdopleiding in het gedrang brengen of die de technische staf, trainers of andere medewerkers beledigen in het publiek, kunnen de toegang tot de jeugdopleiding van KFC Avenir Lembeek ontzegd worden. 

6.5. De ouders verbinden zich ertoe eventuele problemen via de technische staf bekend te maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de club op een negatieve manier voor te stellen. 

6.6. De ouders van elke speler van KFC Avenir Lembeek worden met aandrang gevraagd om er voor te zorgen dat de jeugdspeler op tijd komt. We willen de ouders wijzen op het feit dat zij hier een belangrijke rol spelen en het organisatiemodel van KFC Avenir Lembeek en de werking van de jeugdopleiding NIET in gevaar mogen brengen 

6.7. De trainer kan in geen enkel geval beïnvloed worden door de ouders met betrekking tot de activiteiten van de speler. 

6.8. Het inrichten van etentjes, feestjes, vieringen, e.a. gebeurt altijd na contact met de jeugdbestuur. Hier moet voldoende rekening gehouden worden met de financiële mogelijkheden van alle ouders om zodoende geen kinderen uit te sluiten. 

6.9. In geval van ernstige onenigheid of onaangepast gedrag van de ouders wordt steeds het jeugdbestuur ingeschakeld om een beslissing te nemen. 

6.10. Het is de ouders tot en met U8 toegestaan om samen met hun kind naar de kleedkamer te gaan om het te helpen met aan- en uitkleden en douchen. Omwille van praktische redenen vragen we wel met aandrang dat slechts 1 ouder z’n kind vergezelt. 

6.11. Het is voor ouders ten strengste verboden het synthetisch veld te betreden, en dit zowel bij trainingen als wedstrijden. De enige personen die gemachtigd zijn dit te betreden zijn de spelers, trainers, afgevaardigden, scheidsrechters en medewerkers van KFC Avenir Lembeek.

6.12. Ikv orde en netheid zouden we iedereen willen oproepen om de accomodaties van KFC Avenir Lembeek proper te houden. Afval hoort immers thuis in een vuilnisbak, en NIET op de grond. Er staan voldoende vuilnisbakken, dus gooi uw afval daar dan ook in AUB! 

6.13. De club bestaat hoofdzakelijk uit medewerkers die zich vrijwillig en belangeloos inzetten, dus die niet bezoldigd zijn voor hun activiteiten. Behandel hen aub met het nodige respect en weet dat zij steeds handelen in het belang van uw kinderen! Zonder hen zal het verder bestaan van de club worden gecompromitteerd.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!